Obchodné podmienky - podnikatelia

Internetovej stránky www.safelab.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Interbook s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80021/B, DIČ: 2023471956, IČ DPH: SK2023471956 (ďalej tiež ako "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je Kupujúcim služieb ponúkaných Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Kontakt na Predávajúceho je: email: info@safelab.sk, telefónne číslo: 0948 487 444.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje Internetovú stránku na doméne s názvom www.safelab.sk (ďalej aj "Internetová stránka").
 4. Kupujúcim je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o niektorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim môže byť výlučne osoba, ktorá je zaregistrovaná na Internetovej stránke a má na nej vytvorený užívateľský účet.
 5. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka Kupujúcemu prostredníctvom Internetovej stránky po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho vytvoreného na Internetovej stránke - ide o poskytovanie elektronického obsahu, a to videí, kurzov a testov z oblasti internetovej bezpečnosti (ďalej tiež ako "produkty"). Konkrétne služby, ich bližšia charakteristika a vlastnosti, doba ich poskytovania a cena služieb je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.
 6. Službami sa rozumejú aj nasledovné doplnkové služby, ktoré si môže Kupujúci objednať iba v prípade ak si objednáva alebo má objednané služby podľa bodu 5 tohto článku VOP, a to:

  a) Služba rozosielania testovacích emailov (ďalej aj "PhishTarget")
  b) Služba rozosielania notifikačných emailov (ďalej aj "PhishAlert")
  c) Služba analýzy emailovej správy (ďalej aj "PhishAnalysis")

  (ďalej tiež ako "doplnkové služby")

 7. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (ďalej tiež ako "zmluva"). Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti zverejňované na Internetovej stránke Predávajúceho, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho. Na základe uzatvorenej zmluvy Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu licenciu podľa týchto VOP a uzatvorenej zmluvy, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie a použitie Kupujúcim a v závislosti od poskytnutej licencie a objednanej služby, aj prístup a použitie produktov tretími osobami.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany Kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke Predávajúceho. V rámci objednávky si Kupujúci zvolí, o ktorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim má záujem.
 2. K akceptácii objednávky služieb zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho, ktoré bude zaslané Kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.
 3. Objednávku je oprávnená zaslať a zmluvu uzatvoriť iba osoba, ktorá má na Internetovej stránke Predávajúceho vytvorený užívateľský účet, pričom objednávka a dodanie služieb sa uskutočňuje prostredníctvom tohto užívateľského účtu.
 4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 1 rok a je možné ju ukončiť v súlade s týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi.
 5. Kupujúci si v rámci objednávky môže vybrať ktorúkoľvek z Predávajúcim ponúkaných služieb. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých služieb, ich obsahu, doby trvania zmluvy a ceny služieb, budú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúcemu budú všetky tieto informácie vrátane ceny oznámené v rámci objednávkového formulára, t. j. ešte pred odoslaním objednávky Predávajúcemu.
 6. V rámci objednávky služieb si Kupujúci zároveň zvolí, pre aký počet svojich zamestnancov chce zriadiť prístup k produktom ponúkaným Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stánky. Po uzatvorení zmluvy je Predávajúci oprávnený vytvoriť prístup pre maximálne taký počet zamestnancov, koľko uviedol v objednávke. V rámci jedného zamestnaneckého prístupu môže využívať služby ponúkané Predávajúcim vždy iba jeden a ten istý zamestnanec a v jednom momente môže byť prihlásený iba z jedného zariadenia.
 7. Predávajúci je oprávnený počas trvania zmluvy požiadať o zriadenie prístupu pre väčší počet zamestnancov ako uviedol v objednávke, pričom cena za služby ponúkané týmto zamestnancom (t. j. cena za ďalšie prístupy) bude Kupujúcemu oznámená v rámci objednávky služieb. Dodatočné zriadenie prístupu pre väčší počet zamestnancov uskutočnené počas trvania zmluvy, nemá vplyv na jej platnosť a pôvodne dohodnutú dobu trvania (1 rok) a teda, platnosť všetkých prístupov zaniká uplynutím jednoročnej doby odo dňa uzatvorenia zmluvy (bez ohľadu na to, či boli dodatočne zriadené ďalšie zamestnanecké prístupy).
 8. Kupujúci je oprávnený požiadať o zriadenie prístupu na Internetovú stránku Predávajúceho iba pre svojich zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnoprávnom pomere.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len "cena za služby") je uvedená samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Cena za služby závisí od konkrétneho rozsahu služby objednaného Kupujúcim, ktorý si zvolí Kupujúci a od počtu prístupov, o zriadenie ktorých Kupujúci žiada pre svojich zamestnancov. Cena za služby uvedená na internetovej stránke je uvedená bez DPH. Predávajúci je platcom DPH, vzhľadom k čomu bude k uvedenej cene v čase vytvorenia objednávky pripočítaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 4. K cene podľa tohto článku nebudú účtované žiadne ďalšie náklady.

IV. Spôsoby platby

 1. Za služby ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky môžete platiť niektorým z nasledovných spôsobov:

  a) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe
  b) platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho

 2. Voľba medzi spôsobmi platby podľa bodu 1 tohto článku VOP je na Kupujúcom.

V. Poskytnutie služieb, dodanie produktov a poskytnutie licencie

 1. Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas obdobia doby trvania zmluvy (1 kalendárny rok), Kupujúcim objednanú službu a to sprístupnením produktov a poskytnutím licencie k produktom (video, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti). Obsah produktov, ich počet a frekvencia sprístupňovania nových produktov na Internetovej stránke Predávajúceho, je na Predávajúcom a Kupujúci nemá nárok na konkrétny počet produktov s konkrétnym obsahom počas trvania zmluvy. Obsahom zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je prístup k všetkým produktom (bez presného určenia ich počtu) zverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho pred uzatvorením zmluvy s Kupujúcim a počas trvania uzatvorenej zmluvy.
 2. Kupujúci má právo na prístup k poskytnutej službe a obsahu poskytovanému Predávajúcim počas celého Kupujúcim zvoleného obdobia a to jednak k obsahu zverejnenému počas Kupujúcim zvoleného obdobia, ako aj k obsahu zverejnenému pred uzatvorením zmluvy.
 3. Po zániku Zmluvy stráca Kupujúci prístup k akémukoľvek obsahu ku ktorému mal prístup počas trvania zmluvy.
 4. Poskytnutie služieb Predávajúcim sa uskutoční zverejnením služby na internetovej stránke Predávajúceho po prihlásení sa do užívateľského účtu zo strany Kupujúceho alebo jeho zamestnancov.
 5. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám, rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom iným ako pre svoje vlastné potreby.
 6. Po úhrade ceny bude Kupujúci automaticky presmerovaný na Internetovú stránku Predávajúceho, do svojho užívateľského účtu, kde bude mať prístup k produktom.
 7. Momentom uzatvorenia zmluvy udeľuje Predávajúci Kupujúcemu licenciu na celú dobu trvania zmluvy, ktorá je územne neobmedzená a predmetom ktorej je prístup k produktom zverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho a ich použitie na osobné potreby Kupujúceho.
 8. V prípade, ak Predávajúci zverejní produkt na Internetovej stránke počas trvania zmluvy, momentom jeho umiestnenia na Internetovej stránke Predávajúceho, udeľuje Predávajúci Kupujúcemu licenciu na celú dobu trvania zmluvy, v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 7 tohto článku.
 9. Kupujúci je oprávnený použiť produkt iba pre svoje potreby a nie je oprávnený produkt akýmkoľvek spôsobom rozširovať, sprístupňovať tretím osobám, meniť ho ani s ním nakladať spôsobom, ktorý by bo v rozpore s účelom a rozsahom poskytnutej licencie. Kupujúci nie je oprávnený udeľovať sublicencie k produktu. V prípade, ak je predmetom zmluvy a služieb objednaných Kupujúcim prístup k službám a poskytnutie licencie viacerým osobám, je Kupujúci oprávnený sprístupniť prostredníctvom svojho užívateľského účtu produkty Predávajúceho, takému počtu osôb, pre aký mu bola udelená licencia.
 10. Kupujúci nie je oprávnený predovšetkým na rozširovanie produktov, sprístupňovanie nad rozsah licencie, ich kopírovanie, ukladanie ani iné využívanie ako pre osobné potreby a v súlade so zmluvou a udelenou licenciou.
 11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia požívaného Kupujúcim (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.
 12. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Predávajúceho. Predávajúci je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať Kupujúceho o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.
 13. V jednom a tom istom momente môže byť v užívateľskom účte Kupujúceho (alebo v účtoch jednotlivých zamestnancov Kupujúceho) prihlásený a využívať služby iba taký počet osôb a z toľkých zariadení, ktorých počet zodpovedá službe objednanej Kupujúcim a udelenej licencii. V prípade, ak bude mať Predávajúci podozrenie, že Kupujúci umožnil prístup k produktom viacerým osobám a v rozpore s udelenou licenciou, vyzve Predávajúci Kupujúceho na vysvetlenie situácie a odstránenie pochybností. Do doby podania vysvetlenia je Predávajúci oprávnený zablokovať Kupujúcemu prístup do užívateľského účtu a je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb. Ak zo strany Kupujúceho nedôjde k zdôvodneniu vzniknutej situácie v lehote určenej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.
 14. Na to, aby Kupujúci mohol využívať objednané služby v objednanom rozsahu a kvalite, musí zariadenie Kupujúceho, na ktorom bude služby využívať, spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

  a) Zariadenie s operačným systémom Windows, Mac OS, Linux (najnovšie verzie).
  b) Zariadenie schopné prehrávať video a zobrazovať stránky HTML5
  c) Podporované webové prehliadače: Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Safari (najnovšie verzie).
  d) minimálna rýchlosť internetového pripojenia: 20 Mbit/s.

  Predávajúci nezaručuje funkčnosť a kvalitu služieb a zverejnených produktov v prípade, že zariadenie Kupujúceho nebude spĺňať vyššie uvedené minimálne požiadavky.
 15. Niektoré z produktov je Predávajúci oprávnený sprístupniť Kupujúcemu, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho, bezplatne – ešte pred uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP. Za využívanie týchto produktov nie je Kupujúci povinný platiť žiadne poplatky, pričom tieto produkty je oprávnený využívať výlučne Kupujúci a na ich využívanie sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP (s výnimkou čl. III a čl. IV týchto VOP). Tieto produkty sú Kupujúcemu sprístupnené bez časového obmedzenia, do momentu, kým ich Predávajúci neodstráni z Internetovej stránky.
 16. Povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu sa vzťahujú aj na zamestnancov Kupujúceho a Kupujúci zodpovedá za ich dodržiavania jeho zamestnancami. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu spĺňali aj jeho zamestnanci.

VI. Doplnkové služby

 1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu aj možnosť objednať si niektorú z doplnkových služieb, ktoré sú vymedzené v bode 6 článku 1 týchto VOP.
 2. Doplnkové služby si môže Kupujúci objednať iba v prípade ak si objednáva alebo má objednané služby podľa bodu 5 článku 1 týchto VOP.
 3. Pre uzatváranie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie doplnkových služieb, jej trvanie, platenie kúpnej ceny, dodanie služieb a ďalšie práva a povinností zmluvných strán, platia ustanovenia článku II, III, IV a V týchto VOP.
 4. Doba po ktorú Predávajúci poskytuje Kupujúcemu doplnkovú službu objednanú Kupujúcim je 1 rok, a to za podmienok stanovených týmto bodom VOP. Doplnkové služby môže Kupujúci využívať výlučne počas platnosti zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb podľa článku 1 bod 5 týchto VOP. V prípade ak si Kupujúci objedná ktorúkoľvek doplnkovú službu počas trvania zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby podľa bodu 5 čl. I VOP, po uplynutí doby poskytovania tejto služby (1 rok), zaniká právo Kupujúceho využívať doplnkovú službu a Kupujúci nemá nárok na vrátenie žiadnej časti ceny, ktorú zaplatil za doplnkovú službu. V prípade, ak si Kupujúci po zániku zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby podľa bodu 5 čl. I VOP objedná znovu túto službu podľa bodu 5 čl. I VOP, vzniká Kupujúcemu právo využívať doplnkové služby v rozsahu pôvodne objednanej zmluvy, t. j. kým neuplynie 1 rok poskytovania doplnkových služieb (maximálne však do času, kým nezanikne zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie služby podľa bodu 5 čl. I VOP).
 5. Služba rozosielania testovacích emailov "PhishTarget" – v rámci uvedenej služby Predávajúci rozpošle na emailové adresy uvedené Kupujúcim niektorú z Kupujúcim zvolenej šablóny emailovej správy. Kupujúci je oprávnený v rámci objednávky a využívania služieb požadovať zaslanie emailov iba na tie emailové adresy, ktorých majiteľom je a ktoré využíva on alebo jeho zamestnanci. Kupujúci objednaním služby potvrdzuje, že je oprávnený požadovať zaslanie emailových správ na ním uvedené emailové adresy a zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú zaslaním emailov zo strany Predávajúceho na základe objednávky Kupujúceho.
 6. Na to, aby Kupujúci mohol využívať službu rozosielania testovacích emailov "PhishTarget" v objednanom rozsahu a kvalite, musí zariadenie Kupujúceho, na ktorom bude testovacie emailové správy prijímať – tzv. emailový server, spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

  a) Na emailovom serveri musí byť povolené prijímať akékoľvek emailové správy z IP adresy 37.46.208.96, ktorú služba rozosielania testovacích emailov "PhishTarget" používa na rozosielanie testovacích emailových správ. Ide predovšetkým o tzv. whitelisting IP adresy.

  Predávajúci nezaručuje funkčnosť a kvalitu služby rozosielania testovacích emailov "PhishTarget" v prípade, že zariadenie Kupujúceho nebude spĺňať vyššie uvedené minimálne požiadavky.
 7. Služba rozosielania notifikačných emailov "PhishAlert" – v rámci uvedenej služby Predávajúci počas trvania zmluvy informuje Kupujúceho o aktuálnych hrozbách v rámci internetovej bezpečnosti, najmä o phishingových kampaniach, správach a internetových stránkach, ako aj o iných kampaniach, správach a internetových stránkach, ktoré môžu pre Kupujúceho znamenať bezpečnostné riziko. Obsahom tejto služby je informovanie Kupujúceho o tých hrozbách, o ktorých sa Predávajúci v rámci svojej činnosti dozvedel, pričom Predávajúci neinformuje Kupujúceho o všetkých existujúcich hrozbách a nezodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu emailom, kampaňou alebo internetovou stránkou, vzniknutej z toho dôvodu, že Predávajúci Kupujúceho o takomto konkrétnom riziko neinformoval.
 8. Služba analýzy emailovej správy "PhishAnalysis" – v rámci uvedenej služby Predávajúci poskytne Kupujúcemu službu kontroly Kupujúcim zaslanej emailovej správy a informovania o bezpečnosti emailovej správy a jej obsahu, t. j. či v danom prípade ide o podvod alebo iné bezpečnostné riziko pre Kupujúceho. Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu anonymizovanú emailovú správu tak, aby neporušil zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nesprístupnil Predávajúcemu osobné údaje žiadnej tretej osoby, na sprístupnenie ktorých nie je oprávnený. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci zašle Kupujúcemu odpoveď týkajúcu sa bezpečnosti konkrétnej emailovej správ do 2 pracovných dní odo dňa jej prijatia.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy podľa týchto VOP (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Predávajúceho dňa 27.4.2021

 

Reklamačný poriadok - podnikatelia

Internetovej stránky www.safelab.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Predávajúcim je Interbook s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80021/B, DIČ: 2023471956, IČ DPH: SK2023471956, email: info@safelab.sk, telefónne číslo: 0948 487 444 (ďalej len "predávajúci").
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje Internetovú stránku na doméne s názvom www.safelab.sk (ďalej aj "Internetová stránka").
 4. Kupujúcim je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o niektorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim môže byť výlučne osoba, ktorá je zaregistrovaná na Internetovej stránke a má na nej vytvorený užívateľský účet.
 5. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka Kupujúcemu prostredníctvom Internetovej stránky po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho vytvoreného na Internetovej stránke - ide o poskytovanie elektronického obsahu, a to videí, kurzov a testov z oblasti internetovej bezpečnosti (ďalej tiež ako "produkty"). Konkrétne služby, ich bližšia charakteristika a vlastnosti, doba ich poskytovania a cena služieb je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.
 6. Službami sa rozumejú aj nasledovné doplnkové služby, ktoré si môže Kupujúci objednať iba v prípade ak si objednáva alebo má objednané služby podľa bodu 5 tohto článku VOP, a to:

  a) Služba rozosielania testovacích emailov (ďalej aj "PhishTarget")
  b) Služba rozosielania notifikačných emailov (ďalej aj "PhishAlert")
  c) Služba analýzy emailovej správy (ďalej aj "PhishAnalysis")

  (ďalej tiež ako "doplnkové služby")

 7. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (ďalej tiež ako "zmluva"). Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti zverejňované na Internetovej stránke Predávajúceho, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho. Na základe uzatvorenej zmluvy Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu licenciu podľa týchto VOP a uzatvorenej zmluvy, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie a použitie Kupujúcim a v závislosti od poskytnutej licencie a objednanej služby, aj prístup a použitie produktov tretími osobami.
 8. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.safelab.sk.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako "zmluva") t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke Kupujúceho.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

  a) Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby
  b) Správnosť ceny za službu

 2. Predávajúci zodpovedá za vady služby, ktoré má služba v čase dodania Kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: Interbook s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420alebo emailom na adresu: info@safelab.sk. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Predávajúceho.
 4. Pri reklamácii Kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako "reklamačný protokol"), reklamačný protokol odošle Kupujúci Predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 5. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Predávajúcim bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho písomne alebo emailom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho dňa 27.4.2021

 

Formuláre na stiahnutie

Reklamačný protokol

;