Obchodné podmienky

Internetovej stránky www.safelab.sk

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Interbook s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80021/B, DIČ: 2023471956, IČ DPH: SK2023471956 (ďalej tiež ako "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Kontakt na Predávajúceho je: email: info@safelab.sk, telefónne číslo: 0948 487 444.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje Internetovú stránku na doméne s názvom www.safelab.sk (ďalej aj "Internetová stránka").
 4. Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá má záujem o niektorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim môže byť výlučne osoba, ktorá je zaregistrovaná na Internetovej stránke a má na nej vytvorený užívateľský účet.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka Kupujúcemu prostredníctvom Internetovej stránky po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho vytvoreného na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, a to videí, kurzov a testov z oblasti internetovej bezpečnosti (ďalej tiež ako "produkty"). Konkrétne služby, ich bližšia charakteristika a vlastnosti, doba ich poskytovania a cena služieb je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.
 7. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (ďalej tiež ako "zmluva"). Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti zverejňované na Internetovej stránke Predávajúceho, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho. Na základe uzatvorenej zmluvy Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu licenciu podľa týchto VOP a uzatvorenej zmluvy, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie a použitie Kupujúcim a v závislosti od poskytnutej licencie a objednanej služby, aj prístup a použitie produktov tretími osobami.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
  Bajkalská 21/A
  P.O. BOX č. 5
  820 07 Bratislava
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
  fax č. 02/58 27 21 70
  Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


 9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu Predávajúceho: info@safelab.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany Kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke Predávajúceho. V rámci objednávky si Kupujúci zvolí, o ktorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim má záujem.
 2. K akceptácii objednávky služieb zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Predávajúceho, ktoré bude zaslané Kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.
 3. Objednávku je oprávnená zaslať a zmluvu uzatvoriť iba osoba, ktorá má na Internetovej stránke Predávajúceho vytvorený užívateľský účet, pričom objednávka a dodanie služieb sa uskutočňuje prostredníctvom tohto užívateľského účtu.
 4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 1 rok a je možné ju ukončiť v súlade s týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi.
 5. Kupujúci si v rámci objednávky môže vybrať ktorúkoľvek z Predávajúcim ponúkaných služieb. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých služieb, ich obsahu, doby trvania zmluvy a ceny služieb, budú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúcemu budú všetky tieto informácie vrátane ceny oznámené v rámci objednávkového formulára, t. j. ešte pred odoslaním objednávky Predávajúcemu.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len "cena za služby") je uvedená samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Cena za služby závisí od konkrétneho rozsahu služby objednaného kupujúcim, ktorý si zvolí kupujúci. Finálna cena služby bude určená v závislosti od objednávky kupujúceho a bude kupujúcemu oznámená na internetovej stránke predávajúceho ešte pred odoslaním objednávky. K uvedenej cene nebudú účtované žiadne iné platby ani poplatky a uvedená cena zahŕňa DPH (Predávajúci je platcom DPH).
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 4. K cene podľa tohto článku nebudú účtované žiadne ďalšie náklady.

IV. Spôsoby platby

 1. Za služby ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky môžete platiť niektorým z nasledovných spôsobov:

  a) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe
  b) platba bankovým prevodom na účet

 2. Voľba medzi spôsobmi platby podľa bodu 1 tohto článku VOP je na Kupujúcom.

V. Poskytnutie služieb, dodanie produktov a poskytnutie licencie

 1. Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas obdobia doby trvania zmluvy (1 kalendárny rok), Kupujúcim objednanú službu a to sprístupnením produktov a poskytnutím licencie k produktom (video, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti). Obsah produktov, ich počet a frekvencia sprístupňovania nových produktov na Internetovej stránke Predávajúceho, je na Predávajúcom a Kupujúci nemá nárok na konkrétny počet produktov s konkrétnym obsahom počas trvania zmluvy. Obsahom zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim je prístup k všetkým produktom (bez presného určenia ich počtu) zverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho pred uzatvorením zmluvy s Kupujúcim a počas trvania uzatvorenej zmluvy.
 2. Kupujúci má právo na prístup k poskytnutej službe a obsahu poskytovanému Predávajúcim počas celého Kupujúcim zvoleného obdobia a to jednak k obsahu zverejnenému počas Kupujúcim zvoleného obdobia, ako aj k obsahu zverejnenému pred uzatvorením zmluvy.
 3. Po zániku Zmluvy stráca Kupujúci prístup k akémukoľvek obsahu ku ktorému mal prístup počas trvania zmluvy.
 4. Poskytnutie služieb Predávajúcim sa uskutoční zverejnením služby na internetovej stránke Predávajúceho po prihlásení sa do užívateľského účtu zo strany Kupujúceho.
 5. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám, rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom iným ako pre svoje vlastné potreby.
 6. Po úhrade ceny bude Kupujúci automaticky presmerovaný na Internetovú stránku Predávajúceho, do svojho užívateľského účtu, kde bude mať k prístup k produktom.
 7. Momentom uzatvorenia zmluvy udeľuje Predávajúci Kupujúcemu licenciu na celú dobu trvania zmluvy, ktorá je územne neobmedzená a predmetom ktorej je prístup k produktom zverejneným na Internetovej stránke Predávajúceho a ich použitie na osobné potreby Kupujúceho.
 8. V prípade, ak Predávajúci zverejní produkt na Internetovej stránke počas trvania zmluvy, momentom jeho umiestnenia na Internetovej stránke Predávajúceho, udeľuje Predávajúci Kupujúcemu licenciu na celú dobu trvania zmluvy, v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 7 tohto článku.
 9. Kupujúci je oprávnený použiť produkt iba pre svoje potreby a nie je oprávnený produkt akýmkoľvek spôsobom rozširovať, sprístupňovať tretím osobám, meniť ho ani s ním nakladať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s účelom a rozsahom poskytnutej licencie. Kupujúci nie je oprávnený udeľovať sublicencie k produktu. V prípade, ak je predmetom zmluvy a služieb objednaných Kupujúcim prístup k službám a poskytnutie licencie viacerým osobám, je Kupujúci oprávnený sprístupniť prostredníctvom svojho užívateľského účtu produkty Predávajúceho, takému počtu osôb, pre aký mu bola udelená licencia.
 10. Kupujúci nie je oprávnený predovšetkým na rozširovanie produktov, sprístupňovanie nad rozsah licencie, ich kopírovanie, ukladanie ani iné využívanie ako pre osobné potreby a v súlade so zmluvou a udelenou licenciou.
 11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia požívaného Kupujúcim (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.
 12. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Predávajúceho. Predávajúci je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať Kupujúceho o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.
 13. V jednom a tom istom momente môže byť v užívateľskom účte Kupujúceho prihlásený a využívať služby iba taký počet osôb a z toľkých zariadení, ktorých počet zodpovedá službe objednanej Kupujúcim a udelenej licencii. V prípade, ak bude mať Predávajúci podozrenie, že Kupujúci umožnil prístup k produktom viacerým osobám a v rozpore s udelenou licenciou, vyzve Predávajúci Kupujúceho na vysvetlenie situácie a odstránenie pochybností. Do doby podania vysvetlenia je Predávajúci oprávnený zablokovať Kupujúcemu prístup do užívateľského účtu a je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb. Ak zo strany Kupujúceho nedôjde k zdôvodneniu vzniknutej situácie v lehote určenej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy.
 14. Na to, aby Kupujúci mohol využívať objednané služby v objednanom rozsahu a kvalite, musí zariadenie Kupujúceho, na ktorom bude služby využívať, spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

  a) Zariadenie s operačným systémom Windows, Mac OS, Linux (najnovšie verzie).
  b) Zariadenie schopné prehrávať video a zobrazovať stránky HTML5
  c) Podporované webové prehliadače: Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge, Safari (najnovšie verzie).
  d) minimálna rýchlosť internetového pripojenia: 20 Mbit/s.

  Predávajúci nezaručuje funkčnosť a kvalitu služieb a zverejnených produktov v prípade, že zariadenie Kupujúceho nebude spĺňať vyššie uvedené minimálne požiadavky.
 15. Niektoré z produktov je Predávajúci oprávnený sprístupniť Kupujúcemu, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho, bezplatne – ešte pred uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP. Za využívanie týchto produktov nie je Kupujúci povinný platiť žiadne poplatky, pričom tieto produkty je oprávnený využívať výlučne Kupujúci a na ich využívanie sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP (s výnimkou čl. III a čl. IV týchto VOP). Tieto produkty sú Kupujúcemu sprístupnené bez časového obmedzenia, do momentu, kým ich Predávajúci neodstráni z Internetovej stránky.

VI. Odstúpenie Kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: Interbook s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje odstupuje, meno a priezvisko, adresu predávajúceho a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.
 6. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 7. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
 8. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predmetom zmluvy poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke Predávajúceho dňa 27.4.2021

 

Reklamačný poriadok

Internetovej stránky www.safelab.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba "Zákon o ochrane spotrebiteľa"/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je Interbook s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 80021/B, DIČ: 2023471956, IČ DPH: SK2023471956, email: info@safelab.sk, telefónne číslo: 0948 487 444 (ďalej len "predávajúci").
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje Internetovú stránku na doméne s názvom www.safelab.sk (ďalej aj "Internetová stránka").
 4. Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom a ktorá má záujem o niektorú zo služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim môže byť výlučne osoba, ktorá je zaregistrovaná na Internetovej stránke a má na nej vytvorený užívateľský účet.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka Kupujúcemu prostredníctvom Internetovej stránky po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho vytvoreného na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, a to videí, kurzov a testov z oblasti internetovej bezpečnosti (ďalej tiež ako "produkty"). Konkrétne služby, ich bližšia charakteristika a vlastnosti, doba ich poskytovania a cena služieb je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.
 7. Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (ďalej tiež ako "zmluva"). Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá, kurzy a testy z oblasti internetovej bezpečnosti zverejňované na Internetovej stránke Predávajúceho, po prihlásení sa do užívateľského účtu Kupujúceho. Na základe uzatvorenej zmluvy Predávajúci zároveň poskytuje Kupujúcemu licenciu podľa týchto VOP a uzatvorenej zmluvy, účelom ktorej je prístup k produktu zo strany Kupujúceho a jeho zobrazenie a použitie Kupujúcim a v závislosti od poskytnutej licencie a objednanej služby, aj prístup a použitie produktov tretími osobami.
 8. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho www.safelab.sk.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady služieb

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako "zmluva") t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase tak, ako bolo uvedené v objednávke Kupujúceho.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na:

  a) Rozsah, kvalitu a správnosť poskytnutej služby
  b) Správnosť ceny za službu

 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: Interbook s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 570 420alebo emailom na adresu: info@safelab.sk. Kupujúci môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Predávajúceho.
 3. Pri uplatnení reklamácie vyplní Kupujúci reklamačný protokol, ktorý je Kupujúcemu sprístupnený na internetovej stránke Predávajúceho alebo iným spôsobom oznámi Predávajúcemu reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby. Pri reklamácii Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako "reklamačný protokol"), reklamačný protokol odošle Kupujúci Predávajúcemu spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.
 4. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Predávajúcim bude Kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej s Predávajúcim a bude mu vrátená plná suma, ktorú za službu zaplatil.
 6. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.
 7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením kúpnej ceny za službu, vyplatením zľavy z kúpnej ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na poskytnutie náhradnej služby , na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho dňa 27.4.2021

 

Formuláre na stiahnutie

Formulára na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný protokol

;